Kontakt

trener biznesu

Efektywne szkolenia na terenie całej Polski


tel.: +48 609 061 347
email: trener@biznesu.biz
skype: trener.biznesu

Zapraszam do kontaktu, nawet, jeśli nie masz jas­ne­go poglądu, jakich szkoleń po­trze­bu­je Two­ja fir­ma lub Ty in­dy­wi­du­al­nie. Możemy się umó­wić na wstępne kon­sul­tacje pod­czas któ­rych po­mo­gę do­pre­cy­zo­wać, jakie szko­le­nia są po­trze­bne. Dającą do­bre efek­ty za­sa­dą po­czą­tko­wą, jest ana­li­za po­trzeb szko­le­nio­wych waszej firmy. To na jej podstawie, okre­śla­my wspólnie, czym zaj­mie­my się pod­czas szko­leń.

trener biznesu qr code
trener biznesu trójmiasto