Kodeks etyki trenera biznesu

Poniżej starałem sie zebrać zasady, którymi kieruję sie w trakcie swojej pracy trenerskiej

  1. Okazuję szacunek wobec poglądów, postaw, przekonań i wartości uczestników szkoleń oraz innych trenerów. Nie podejmuję się zadań, w których nie byłoby to możliwe.
  2. Znam swoje możliwości, podejmuję się zadań nie przekraczających mojej wiedzy, siły, umiejętności, możliwości psychofizycznych.
  3. Posiadam świadomość swego wpływu na grupę i wykorzystuję ten wpływ jedynie w celu tworzenia sytuacji edukacyjnych.
  4. Jestem odpowiedzialny za własny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Regularnie sprawdzam poziom prowadzonych przez siebie zajęć (np. staram się korzystać z konsultacji, superwizji, robię mini-ewaluację szkoleń).
  5. Dążę do określenia rzeczywistych potrzeb szkoleniowych: organizacji, zamawiającego i uczestników.
  6. Wszelkie informacje uzyskane od Klienta przeze mnie są poufne. Nie mogą być użyte w żadnym wypadku dla celów mojej firmy szkoleniowej ani rozpowszechniane bez wiedzy i zgody Klienta.
  7. Nie wykorzystuję uzyskanych w trakcie szkoleń informacji oraz nawiązanych relacji przeciwko uczestnikom i organizacjom.
  8. Nie wykorzystuję warsztatu dla propagandy czy okazji do sprzedaży lub marketingu produktów nie związanych bezpośrednio z programem szkolenia.
  9. Dbam o swój autorytet – w czasie szkolenia nie nadużywa alkoholu oraz innych substancji odurzających.
  10. Dbam o to, aby relacje osobiste i służbowe pomiędzy uczestnikami szkoleń nie pogarszały jakości szkoleń.

opracowałem na podstawie Kodeksu Etyki Trenera i doświadczeń własnych

trener biznesu trójmiasto