Sprzedaż B2B

Osiąganie satysfakcjonującej marży, odróżnianie się od konkurencji, zdobywanie klienta na stałe i dostrzeganie rzeczy najistotniejszych.

Negocjacje analityczne

Zbieranie informacji i analiza.

Budowanie kreatywnych rozwiązań.

Realizowanie strategii negocjacyjnej. Negocjacje przez telefon.

Coaching

Pomagam klientom określić ich cele, zmierzyć sie z problemami, a następnie pomóc im te cele osiągnąć.

Sprzedaż B2B — początek

Początek sprzedaży B2B

W jaki sposób znaleźć klientów naj­bar­dziej od­po­wied­nich dla Two­jej fir­my? Jak po­ru­szać się wew­nątrz firmy klienta by dotrzeć do właś­ci­wych osób? Jak być lepszym od kon­ku­ren­cji?

Sprzedaż B2B — już coś wiemy

Zdobywanie klientów w sprzedaży B2B

Jak spowodować by firma klien­ta Cię po­trze­bo­wa­ła? Jak uni­ka­jąc błę­dów (w tym najczę­ściej popeł­nia­nego: obniża­nia ce­ny) dom­knąć sprze­daż?

Sprzedaż B2B — domykanie

Maksymalizowanie ko­rzyś­ci w sprze­da­ży B2B

Jak po­ra­dzić so­bie z wy­ma­ga­nia­mi nie za­po­mina­jąc o włas­nych ko­rzyś­ciach. Jak bud­ować so­ju­sze. W jaki spo­sób klient po­mo­że nam zdo­być nastę­pnych?

Negocjacje analityczne — etap wstepny

Negocjacje: zbieranie informacji

Pro­gram szko­le­nia jest przy­go­to­wa­ny w ten spo­sób by uczest­ni­cy poz­na­li klu­czo­we ele­men­ty rze­czy­wis­tych ne­go­cja­cji.

Negocjacje analityczne — dobre otwarcie

Negocjacje: analiza i działanie

Tre­ning umieję­tno­ści ne­go­cja­cyj­nych dla tych dzia­łów w fir­mie gdzie pro­wa­dzi się ne­go­cja­cje: dzia­łu sprze­daży, zaopa­trze­nia, fi­nan­so­we­go...

Negocjacje analityczne — telefon

Negocjacje telefoniczne

W jaki sposób przy­go­to­wać się i ja­kich użyć spe­cjal­nych tak­tyk ne­go­cja­cyj­nych szcze­gól­nie sku­tecz­nych pod­czas ne­go­cja­cji tele­fo­nicz­nych. Co zro­bić, gdy waż­ny klient za­dzwo­ni na­gle?

Zarządzanie czasem — etap wstepny

Efektywny czas pra­cy zes­po­łu — zarządzanie czasem

Niemal każdego dnia pra­cy spo­ty­ka­my się z na­tło­kiem pro­ble­mów i wyz­wań. Zarzą­dza­jąc ni­mi, po­dej­mu­je­my de­cy­zje pod pre­sją cza­su. Jak so­bie z tym wszy­stkim po­ra­dzić?

Zarządzanie czasem — etap wstepny

Indywidualna skuteczność zarządzania czasem

W naszym ży­ciu po­ja­wia się, co­raz wię­cej spraw na któ­rych na­le­ży sku­pić swo­ją uwa­gę, a nastę­pnie pod­jąć ade­kwa­tne dzia­ła­nie. Jak zna­leźć na to czas?

Zarządzanie czasem — etap zaawansowany

Zarządzanie czasem dla kadry menedżerskiej

Nie jes­teś­cie prze­ko­na­ni, że za­rzą­dza­nie cza­sem prze­kła­da się na wzrost efek­ty­wno­ści wa­szej i wa­szej fir­my. Szko­le­nie spra­wi, że to prze­ko­na­nie się zmie­ni.

coach konsultant biznesu — początek

Cel coachingu

Celem jest wspar­cie klien­ta w jego dro­dze za­wo­do­wej; by stał się tym, kim chce i może być; by osią­gnął to, co chce i może.

coach konsultant biznesu — etap wstepny

Forma współpracy w coachingu

Spotykając się, co ja­kiś czas, dys­ku­tu­jąc bu­du­je­my part­ner­ską, otwar­tą re­la­cję. Dogłę­bne prze­a­na­li­zo­wa­nie sy­tu­ac­ji da­je si­łę do dzia­ła­nia, do zmi­any.

coach konsultant biznesu — etap wstepny

Coaching to pokonywanie trudności

Odpowiednie mo­ty­wo­wa­nie klienta i to­wa­rzy­sze­nie mu pomaga poko­nać trud­noś­ci i zbli­żyć się do rozwią­za­nia pro­ble­mów.

trener biznesu